cz

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost SH JOB Partners, s.r.o. v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti jako personální agenutúra zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Při používání internetového systému s nabídkami pracovních příležitostí chceme, abyste se cítili bezpečně. Ochrana Vaší osobní sféry je pro nás důležitá, protože ochranu osobních údajů vnímáme nejen jako důležitý prvek odpovědného přístupu k zákazníkům, ale rovněž jako kvalitativní znak přístupu k uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům založeného na respektu a ochraně. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou informace o přístupu společnosti SH Job Partners s.r.o. ke zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním naši internetové stránky zaměřené na vyhledavaní a výběr pracovních pozic.

 

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SH Job Partners, s.r.o., IČ 04579712 se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě spis. značka C 64232. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa:  Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
  email: marcelstrycek@shjobs.cz 
  telefon:
 3. Účastníkem(případně uchazečem) je fyzická osoba, která využívá weby s personální tématikou správce, na kterých vystupuje jako uchazeč o práci. Za tímto účelem účastník, který je uchazečem o práci vyplňuje své osobní údaje do jednotlivých online formulářů.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
 5. Osobní údaje jsou Spravcem využívány v rámci poskytovaných služeb vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny. O tomto účelu je účastník vždy transparentně informován.
 6. Správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv účastníka souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 7. Správce dále zpracovává osobní údaje účastníků také v souvislosti s marketingem Správce.
 8. Správce je i Provozovatel osobních údajů. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
 9. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Služby správce se neustále vyvíjí, proto vždy udržuje aktuální seznam dalších zpracovatelů.
 10. U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. Se všemi dodavateli má Správce uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů Správce do zemí mimo EU nedochází.
 11. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal pomocí online formulářů na personálním webech správce: www.shjobs.cz
 2. Část údajů je při vyplnění online formulářů povinná, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, telefon).
 3. Ostatní údaje uchazeče uvádí uchazeči dobrovolne v online formuláři:
  1. identifikační informace (akademický titul před jménem, jméno, příjmení, akademický titul za jménem);
  2. kontaktní informace (e-mailová adresa, telefonní číslo);
  3. informace z osobní, telefonické a elektronické komunikace se správcem;
  4. fotografie, která bude veřejně dostupná na internetu
  5. informace o tom, zda uchazeč má statut OZP (osoba ze změněnou zdravotní způsobilostí);
  6. informace o dosaženém vzdělání, včetně stupně vzdělání, názvu školy, studijního oboru a délky studia;
  7. informace o dosažené praxi, včetně názvu zaměstnavatele, pracovním zařazení, popisu praxe a její délky;
  8. jazykové znalosti včetně úrovně této znalosti;
  9. informace o řidičském oprávnění včetně získané skupiny řidičského oprávnění a případné informaci o profesním řidičském průkazu;
  10. informace o další odborných znalostí a dovedností a absolvovaných odborných kurzech;
  11. zájmy;
  12. informace o představě o hledané práci, a to zejména požadovaných pozicích uplatnění a místě výkonu práce včetně ochoty dojíždět do práce, která je definována počtem kilometrů. Dále požadovaným pracovním poměrem, hrubou mzdou a také požadavkem na vzdělání.
 4. Zejména v odpovědi na inzerci práce uchazeč přikládá vlastní znění životopisu, případně další přílohy. Z tohoto důvodu není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které jsou zpracovávány, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje. Údaje zpracovány za konkrétním účelem jsou vždy rozepsány níže u tohoto účelu. V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.
 5. Spravce nikdy nevyžaduje osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ( dále jen ,,plnění smlouvy“)
  2. Právním základem zpracování osobních údajů v případě používání funkce „sdílení“ je čl. 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti SH JOB Partners vyplývá ze zájmu nabídnout uživatelům našeho kariérního portálu tuto funkci jako volitelnou opci. 
  3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.
 2. Osobní údaje jsou používány v rámci poskytovaných službeb vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny, a o tomto účelu je účastník transparentně informován. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.
 3. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. odpovědi na inzerci

   Účelem je odeslání odpovědi na konkrétní pracovní nabídku inzerovanou správcem, tento krok je považován za přihlášení se k výběrovému řízení na danou konkrétní pozici. Za tímto účelem reaguje uchazeč v rámci odpovědního online formuláře u konkrétní pracovní nabídky.

   • Povinné údaje pro odeslání odpovědi jsou jméno, příjmení, e-mail, telefon.
   • Nepovinným údajem je pak průvodní dopis a další přílohy, kterými jsou zpravidla životopis v různých jazykových mutacích dle vlastního rozsahu poskytnutých osobních údajů. Tyto osobní údaje jsou odeslány na e-mail spravce a současně jsou uchovány na webu správce SH Job Partners, s.r.o. za účelem správy náborového procesu přímo v tomto účtu.
   • Pokud uchazeč neposkytne Správci souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po šesti měsících, data uchazeče smazána.
   • Pokud uchazeč poskytne správci souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), může správce zpracovávat osobní údaje uchazeče i za účelem nabízení vhodných pracovních nabídek v budoucnu, délka souhlasu je v rozsahu do 5 let.
   • Pokud uchazeč poskytne správci souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), správce těchto údajů, i v pozici zpracovatele pro své klienty.
  2. zasílání nabídek práce na Váš e-mail

   Účelem je zasílat na e-mail uchazeče upozornění na nabídky práce. Tyto nabídky práce jsou vybrány dle představy o hledané práci, kterou uchazeč uvedl. Nastavením zasílání nabídek práce na e-mail nemusí uchazeč vždy procházet všechny nabídky práce, ale je včas upozorněn na e-mail pokud je zadána na personální web správce nabídka, která odpovídá jeho představě.

  3. k marketingovým účelům

   Účelem je, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

   Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) uchazeče jsou využívány za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze vlastních služeb správce. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které již byly uchazeči poskytnuty. Tyto kontaktní údaje může správce pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

   Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedených v zápatí těchto Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

  4. k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

   Účelem je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi správcem a účastníkem, plnění zákonných povinností, které správci ze smluvního vztahu mezi ním a účastníkem vyplývají, ochrana reputace správce jako správce webu a ochrana majetkových zájmů správce pro případné soudní spory.

 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • Předávání a sdělování osobních údajů třetím stranám
   Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty i jiným Personálním agenturám a na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům mimo Evropskou unii.
  • podílející se na dodání služeb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

   Účastník je od správce oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o účastníkových právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro účastníka, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  2. Právo o opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

   Pokud došlo na straně účastníka ke změně jím zadaných osobních údajů, které lze považovat za osobní údaj, má účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc má účastník právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

   V určitých stanovených případech má účastník právo požadovat, aby správce osobní údaje účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude účastník detailně informován.

   Zde je třeba podotknout, že jsou smazány ty osobní údaje, u nichž je provozovatel v pozici správce.

  4. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

   Právo vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@shjobs.cz, aby správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje účastníka. Nevyhoví-li Správce námitce, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  5. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v tomto čl. VI, ods. 2 podmínek.

   Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze zasláním odvolání na adresu sídla sprácce nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci

 2. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese: SH Job Partners, s.r.o., Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava nebo elektronicky na adrese info@shjobs.cz,
 3. Požádá-li účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti .
 4. Pokud účastník uplatní právo na přístup k osobním údajům v elektronické formě, správce mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 5. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 6. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů a informace o zpracování

 1. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 3. Veškeré citlivé údaje zasílané potencionálnímu uživateli jsou zabezpečeny protokolem https, takže jsou zabezpečeny proti odposlechu v průběhu komunikace mezi počítačem účastníka a serverem.
 4. Pro emailovou komunikaci vedoucí přes weby správce je nainstalován kryptografický protokol TLS bránící odposlechnutí komunikace mezi odesílatelem a příjemcem.
 5. Správce má nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem.
 6. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 7. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Správce používá Cookies, aby účastníkům mohl poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk účastníka a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o účastnících (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých účastníků přistupujících ke stránkám správce.
  Stránky správce mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které správcovi slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování účastníků na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita účastníka není známa (za předpokladu, že účastník není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).
  V nastavení prohlížeče může účastník zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.
  Více o Cookies na našich stránkách najdete zde.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním formuláře z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového kontaktního formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.8.2023 a jsou k dispozici on-line na personálních webech správce.

 

Souhlas s použitím cookies

Tato webová stránka používá různé cookies pro poskytování online služeb, pro účely přihlášení, poskytování obsahu prostřednictvím třetích stran, analýzu návštěvnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu nebo nastavení vašich preferencí.
Pamatujte, že soubory cookies jsou užitečné pro různá uživatelská nastavení a jejich odmítnutím se může snížit váš uživatelský komfort.