cz

Ochrana oznamovatele

Společnost SH Job Partners s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 04579712 (dále jen „Společnost“) na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí s účinností od   1. srpna 2023 vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele (whistleblowera) a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Účelem vnitřního oznamovacího systému je zřídit funkční oznamovací mechanismus, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to především ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiné formy postihu. Hlavním požadavkem je vytvoření vnitřního oznamovacího systému, který se oznamovatelé nebudou bát využívat z důvodu vyzrazení jejich totožnosti a potenciálního odvetného opatření ze strany zaměstnavatele (bližší specifikace odvetných opatření je uvedena v § 4 zákona o ochraně oznamovatelů). Takovýto vnitřní oznamovací systém nebude sloužit jen k ochraně oznamovatelů, ale bude také působit preventivně vůči protiprávnímu jednání v obecné rovině.

 

Oznámení
Oznámením se rozumí ústní nebo písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávající pro Společnost. Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

 

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (lze využít tento formulář:  ZDE):

  • elektronickyna e-mailovou adresu zuzanacarbolova@shjobs.cz (do předmětu označit „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
  • v listinné podoběv zalepené obálce na adresu: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (s označením obálky „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
  • v listinné podoběv zalepené obálce do schránky pro příjem listovních podání umístěné při vstupu do budovy zaměstnavatele na adrese Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (s označením obálky „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
  • telefonickyna telefonním čísle +420 605 492 632 (paní Ing. Zuzana Carbolová), a to v běžném pracovním dnu příslušné osoby vždy v úterý od 09:00 hod. do 10:00 hod; z rozhovoru se pořizuje písemný záznam;
  • na žádost oznamovatele osobněv kanceláři příslušné osoby paní Ing. Zuzany Carbolové, nacházející se na adrese Prostorná 837/9,  Ostrava, 709 00 , a to po předchozí telefonické nebo písemné dohodě (za účelem jistého zastižení příslušné osoby); osobní oznámení je oznamovatel oprávněn učinit buď písemně nebo ústně. O osobním oznámení, je-li podáno ústně, se sepisuje písemný záznam, popřípadě může být se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka.

 

Oznámení lze učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.

 

Oznamovatel
Oznamovatelem se rozumí každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací pro Společnost. Oznamovatelem mohou být zaměstnanci Společnosti, uchazeči o zaměstnání ve Společnosti, osoba pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti ve Společnosti, smluvní dodavatelé Společnosti zajišťující plnění dodávek, služeb, prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci.

 

Povinný subjekt

Povinným subjektem se rozumí Společnost, která je povinna zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

 

Co oznamovatel oznamuje?
Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu, 
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, 
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Vzhledem k okolnostem a informacím, které má oznamovatel k dispozici v době oznámení, musí mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Oznamovatel by měl být schopen specifikovat, jaké oblasti se jím tvrzené protiprávní jednání týká, přičemž by měl promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání oznamovatele může být sankcionováno. Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

 

Zákon o ochraně oznamovatelů

Zde je odkaz na zákon o ochraně oznamovatelů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171#

Souhlas s použitím cookies

Tato webová stránka používá různé cookies pro poskytování online služeb, pro účely přihlášení, poskytování obsahu prostřednictvím třetích stran, analýzu návštěvnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu nebo nastavení vašich preferencí.
Pamatujte, že soubory cookies jsou užitečné pro různá uživatelská nastavení a jejich odmítnutím se může snížit váš uživatelský komfort.